آدرس:

    استان فارس

    شهرستان فسا

   خیابان روزبهان، کوچه ۵، آی نوت

   شماره تماس: ۰۹۲۱۰۱۰۷۳۹۶